Rumble IT

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden RUMBLE IT
14 augustus 2014
Geregistreerd bij de KvK onder nummer
57604304
www.rumble-it.nl
support@rumble-it.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht geeft om werkzaamheden of (een) prestatie(s) te verrichten, verder te noemen als “Opdrachtgever”;
 • Opdrachtnemer: Rumble IT, handelend onder de naam RUMBLE IT, zaakdoende aan de Smederijstraat 20 te Naaldwijk, verder te noemen als “Opdrachtnemer” of “RUMBLE IT”.

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, aanvaard.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van RUMBLE IT en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen RUMBLE IT en de opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel van derden ten behoeve van de opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door RUMBLE IT, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door RUMBLE IT.

1.5 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

1.6 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de reeds gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van RUMBLE IT zijn vrijblijvend, tenzij door hem schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 RUMBLE IT levert geen producten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met een of meerdere wettelijke bepalingen, dan wel dat de rechten van derden (mogelijk) worden geschonden.

2.4 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, op de website, folders of andere publicaties van RUMBLE IT of derden, binden RUMBLE IT niet.

2.5 Al datgene dat in het kader van een offerte door RUMBLE IT wordt verstrekt blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van RUMBLE IT onverwijld door opdrachtgever te worden geretourneerd. De intellectuele eigendomsrechten op terbeschikkinggestelde ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen, alle in de offertes opgenomen voorbeelden, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord berusten bij RUMBLE IT.

2.6 Alle door RUMBLE IT afgegeven aanbiedingen, voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij dit door RUMBLE IT schriftelijk anders kenbaar wordt gemaakt. Aan een door RUMBLE IT afgegeven voorcalculatie of begroting kan door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door RUMBLE IT te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is RUMBLE IT gehouden de opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door RUMBLE IT afgegeven voorcalculatie of begroting.

Artikel 3 – Overeenkomst en beëindiging

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het door RUMBLE IT uitgebrachte offerte. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door RUMBLE IT aan opdrachtgever is toegezonden en opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan RUMBLE IT, aanvaardt de opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan RUMBLE IT de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden van RUMBLE IT.

3.2 Een overeenkomst tussen RUMBLE IT en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar, indien aflevering betrekking heeft op een product, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

3.3 Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

3.4 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

3.5 RUMBLE IT heeft het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren:

 • indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van opdrachtgever;
 • indien de opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering;
 • indien voor of namens opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend;
 • indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd en/of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

In alle voornoemde gevallen is elke vordering van RUMBLE IT op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

3.6 Na het beëindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan de opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals onder meer maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent geheimhouding en de eigendomsrechten.

3.7 Indien RUMBLE IT de levering van een product (zoals hosting van websites) opschort dan wel beëindigd, dan kan het zijn dat de website en de alle hieraan gelieerde diensten, zoals emailaccounts, niet meer bereikbaar zijn.

3.8 Indien RUMBLE IT de levering van registratie van domein(en) eindigt en/of opschort, dan kan RUMBLE IT besluiten de domein(namen) vrij te laten vallen voor algemene registratie. RUMBLE IT is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, herregistratiekosten of welke kosten dan ook, die (mogelijk) samenhangen met het vrijgevallen domein.

3.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RUMBLE IT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RUMBLE IT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt RUMBLE IT alle aanspraken, voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 4 – Tarieven en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2 RUMBLE IT zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen periodiek deugdelijk gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever alle verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen, zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn, dan rechtens toegelaten.4.3 Indien de opdrachtgever(s) bestaat uit een kring van meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan RUMBLE IT de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

4.5 RUMBLE IT heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om aan de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

4.6 De vergoeding voor onderhoud, ondersteuning en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 4.1 kan worden verhoogd met eventueel andere gemaakte kosten, zoals verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever buiten het kantoor van RUMBLE IT geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van RUMBLE IT worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 100% van het dan geldende uurloon, met een maximum van 2 uur. De wijze van vervoer wordt door RUMBLE IT bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

4.8 RUMBLE IT zal de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien de opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

4.9 Bovenstaande bepalingen laten overige RUMBLE IT toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door opdrachtgever onverlet.

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Alle opdrachten worden door RUMBLE IT uitgevoerd op basis van de door opdrachtgever aan RUMBLE IT kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat beperkingen door RUMBLE IT kunnen worden opgelegd in de uitvoering van de opdracht, in geval de uitvoering door technische, budgettaire, tijdsgebonden en of andere van belang zijnde factoren wordt beperkt.

5.2 De opdrachtgever zal RUMBLE IT alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van RUMBLE IT staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft RUMBLE IT in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft RUMBLE IT het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, zonder dat de opdrachtgever enige schadevergoeding kan claimen.

5.3 Indien er sprake is van tussentijdse wijzigingen dan dat er zich nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal RUMBLE IT te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met de opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.5.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen toe te brengen in de door RUMBLE IT aangeboden producten, dan wel de door hem geproduceerde creaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUMBLE IT. Na toestemming zal de opdrachtgever alle functionele verbeteringen, dan wel andere aangebrachte wijzigingen in de producten, deze aanpassingen aan RUMBLE IT mede te delen in de gevallen dat RUMBLE IT ondersteuning in de ruimste zin van het woord, onderhoud dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte producten en/of creaties.

5.5 De opdrachtgever erkent dat RUMBLE IT het recht heeft de website van de opdrachtgever al dan niet tijdelijk offline te zetten, indien de opdrachtgever of derden misbruik maken van deze website, de softwaresystemen erachter, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

5.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de weergave van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden, waarvan de rechten bij derden liggen. De opdrachtgever vrijwaart RUMBLE IT van alle mogelijke door een derde te lijden schade door aanlevering door de opdrachtgever van auteursrechtelijk beschermde werken aan RUMBLE IT.

5.7 De opdrachtgever draagt zorg voor het zelfstandig ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-) verbindingen noodzakelijk om van producten en diensten van RUMBLE IT gebruik te kunnen maken.

5.8 In geval RUMBLE IT, althans, een van zijn medewerkers activiteiten dient te verrichten op locatie anders dan zijn eigen, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door RUMBLE IT in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met daarin computer-, data- en telecomfaciliteiten, verstrekken.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 RUMBLE IT en de opdrachtgever verbinden zich over en weer tot absolute geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, onder meer de door RUMBLE IT uitgebrachte offertes, prijsstellingen, klanten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van derden (waaronder het klantenbestand van partijen). Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

6.2 RUMBLE IT is gerechtigd de naam en het logo van de opdrachtgever of diens klanten waaraan rechten op het productportfolio van RUMBLE IT zijn verleend, alsmede screenshots van deze producten op de RUMBLE IT website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen en/of te gebruiken in reclame-uitingen.

Artikel 7 – Voorbehoud van eigendom, rechten, zaaksvorming en opschorting

7.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van RUMBLE IT totdat alle bedragen die opdrachtgever aan RUMBLE IT op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan RUMBLE IT zijn voldaan. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van RUMBLE IT mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door RUMBLE IT geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor RUMBLE IT en houdt de opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor RUMBLE IT totdat de opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. RUMBLE IT blijft in voornoemd geval tot het moment van volledige voldoening door opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

7.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor RUMBLE IT gunstigere bepalingen bevat.

7.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever aan RUMBLE IT is overeengekomen, komt aan de opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

7.4 RUMBLE IT kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van RUMBLE IT onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de opdrachtgever alle aan RUMBLE IT verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 8 – Risico

8.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van RUMBLE IT en/of de hulppersonen en/of door RUMBLE IT ingeschakelde derden zijn, draagt RUMBLE IT het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Artikel 9 – Recht van intellectuele eigendom

9.1 Indien RUMBLE IT bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op de opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van RUMBLE IT niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van RUMBLE IT aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij RUMBLE IT, diens licentiegevers of door RUMBLE IT ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

9.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, handelsnamen, merken of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het RUMBLE IT toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

9.5 RUMBLE IT vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door RUMBLE IT zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever RUMBLE IT onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan RUMBLE IT. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan RUMBLE IT verlenen om zich, indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan RUMBLE IT ter beschikking gestelde materialen, dan wel wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijketoestemming van RUMBLE IT in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen (zonder voorafgaande toestemming van RUMBLE IT). Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door RUMBLE IT zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van RUMBLE IT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal RUMBLE IT, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden of andere van toepassing zijnde materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van RUMBLE IT is uitgesloten.

9.6 De opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan RUMBLE IT van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart RUMBLE IT tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren, (mogelijk) inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 10 – Levering

10.1 Alle door RUMBLE IT genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door RUMBLE IT genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de RUMBLE IT niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. RUMBLE IT spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.

10.2 RUMBLE IT is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is RUMBLE IT gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van wensen opdrachtgever etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

10.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen RUMBLE IT en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.4 Fouten in websites, webapplicaties, althans in door RUMBLE IT gecreëerde softwaresystemen, dienen onverwijld na ontdekking te worden gemeld aan RUMBLE IT. RUMBLE IT streeft ernaar om fouten te herstellen binnen 14 (veertien) dagen na melding door de opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van RUMBLE IT zal beperkt blijven tot het bedrag dat de verzekering uitkeert als schade. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van RUMBLE IT enige uitkering aan opdrachtgever weigert, dan zal de schade niet meer belopen dan de contractswaarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Partijen erkennen hierbij dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van minimaal 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van RUMBLE IT uit deze duurovereenkomst voortvloeit, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan RUMBLE IT op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van EUR 10.000.

11.3 RUMBLE IT heeft zich ter zake van schade verzekerd. RUMBLE IT is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die de opdrachtgever uit hoofde van de met RUMBLE IT gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op de opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed verminderd met het eigen risico van RUMBLE IT, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

11.4 De totale aansprakelijkheid van RUMBLE IT voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan EUR 10.000, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade; voorgaande voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

11.6 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. RUMBLE IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies. Daaronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend via de servers van RUMBLE IT verzonden (e-mail)berichten en/of beschadigingen van software (programmeertaal) bij (uitvoering van) de overeenkomst door welke oorzaak dan ook ontstaan.

11.7 De aansprakelijkheid van RUMBLE IT kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever RUMBLE IT, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en RUMBLE IT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

11.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade RUMBLE IT daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 12 – Uitsluiting aansprakelijkheid

12.1 De opdrachtgever vrijwaart RUMBLE IT van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst, dat mede bestaat uit hetgeen door RUMBLE IT is afgeleverd.

12.2 RUMBLE IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door RUMBLE IT ingeschakelde derden, waarvan RUMBLE IT aan de opdrachtgever diens producten dan wel diensten van heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal RUMBLE IT zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de derde in kwestie overdragen aan de opdrachtgever.

12.3 Aansprakelijkheid van RUMBLE IT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door de opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op de opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.4 Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en harden software ten gevolge van gebruik van de producten of diensten van RUMBLE IT, kan RUMBLE IT nimmer worden aangerekend.

12.5 RUMBLE IT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van hosting, applicatie(s), (web)support of onderhoud.

12.6 RUMBLE IT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,die het gevolg is van het feit dat RUMBLE IT dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of (wettelijke verplichte) informatieverstrekking en bewaarplicht.

12.7 RUMBLE IT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door Opdrachtgever toegepaste logingegevens van enige door RUMBLE IT gecreëerde website of applicatie, dan wel andere softwarematige toepassingen.

12.8 RUMBLE IT is niet verantwoordelijk voor alle door de opdrachtgever via de eigen website gedane uitlatingen in de ruimste zin van het woord. Onder uitlatingen verstaat RUMBLE IT onder meer maar niet beperkt afbeeldingen, tekst en videomateriaal. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website, althans, door RUMBLE IT gecreëerde softwareapplicaties, niet strijdig is met welke wettelijke bepaling dan ook.

12.9 Voor zover bij overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens RUMBLE IT in ieder geval nahet verstrijken van 30 (dertig) dagen vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens RUMBLE IT kan aanwenden.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • overmacht van de door RUMBLE IT ingeschakelde derden;
 • het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van derden die door de opdrachtgever aan RUMBLE IT zijn voorgeschreven;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan RUMBLE IT is voorgeschreven;
 • overheidsmaatregelen;
 • elektriciteitsstoring;
 • storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
 • oorlog;
 • werkbezetting;
 • terrorisme;
 • staking;
 • algemene vervoersproblemen;
 • de non-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden;
 • de non-beschikbaarheid van een specifieke deskundige, die nodig is om de opdracht van de opdrachtgever geheel dan wel ten dele te vervullen.

13.2 Indien een overmacht situatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14 – Wijzigingen en meerwerk

14.1 Indien RUMBLE IT op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van RUMBLE IT. RUMBLE IT is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Er kan van de opdrachtgever worden verlangd dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten voor eventuele wijzigingen en/of meerwerk.

14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en RUMBLE IT kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal RUMBLE IT opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15 – Reclame

15.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 (dertig) dagen na de verzenddatum van de stukken